Графік Роботи
Пн-Сб: 09.00-18.00
Адреса
м.Київ, вул. Сирецька, 33В

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг з технічного обслуговування

та ремонту транспортних засобів та/або їх складових частин (систем)


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО КАР", в особі директора Лихачової Жанни Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, у подальшому - «Виконавець" з однієї сторони та будь-яка фізична та/або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію, у подальшому - «Замовник», з іншої сторони, уклали цей Договір (надалі за текстом — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем) на визначених нижче умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови Договору на надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем).
1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, у разі прийняття викладених нижче умов і оплат послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником.
1.3. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається ознайомленим і згодним з умовами цього Договору та, відповідно до Цивільного Кодексу України, вступає з Виконавцем в договірні відносини на умовах цього Договору.
1.4. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.
1.5. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовника, так і без нього. Чинна редакція цього Договору знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://texnocar.com.ua
1.6. Виконавцем перед укладанням Договору надано Замовнику всю необхідну, доступну і достовірну інформацію щодо переліку робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів та їх складових частин, інформацію про послуги, що надаються, з визначенням їхньої трудомісткості та вартості, інформацію про гарантійні зобов'язання Виконавця, інформацію про режим роботи і обслуговуючий персонал, телефонні номери органів виконавчої влади, Державтоінспекції, територіальних органів у справах захисту прав споживачів, зразки оформлення документів, а також порядок обслуговування громадян, які користуються пільгами відповідно до законодавства, інформацію про ціни на матеріали, та складові частини ТЗ, інформацію про повне найменування Виконавця, місцезнаходження, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника), а також Виконавець ознайомив Замовника з Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, Правилами поведінки Замовника на території Виконавця, охорони праці і здоров'я, пожежної безпеки, зразками договорів, наряду-замовлення, які оформлюються Виконавцем, порядком пред'явлення і задоволення претензій та нормами Законів України «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про захист прав споживачів», з іншою необхідною інформацією відповідно до чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов'язки надавати Замовнику послуги з технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу та/або його складових частин (систем) Замовника торгової марки UZ-DAEWOO та/або RAVON, а також транспортних засобів інших торгових марок класу А,В,С.
2.2. Замовник зобов'язується прийняти належним чином надані послуги (виконані роботи), та оплатити їх вартість Виконавцю в порядку та на умовах, обумовлених цим Договором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ (ВИКОНАННЯ РОБІТ)
3.1. Ремонт та технічне обслуговування виконується на території Виконавця (м. Київ, вул. Сирецька, 33В), силами та засобами Виконавця.
3.2. Надання послуг згідно цього Договору здійснюється відповідно до Замовлення-Наряду та Акту виконаних робіт, які підписуються представниками Сторін і є невід’ємною частиною цього Договору. В Замовленні-Нарядах та Актах виконаних робіт зазначається перелік виконаних робіт та їх трудомісткість, вартість, перелік та вартість використаних запасних частин та допоміжних матеріалів, перелік деталей та матеріалів, наданих для виконання робіт Замовником, а також терміни виконання робіт.
3.3. Термін виконання робіт узгоджується окремо в кожному випадку, виходячи зі складності ремонту та вказується у наряді-замовленні на ремонт автомобіля.
3.4. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (їх складових) виконується Виконавцем відповідно до вимог експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та положень нормативних документів.
3.5. За відсутності на складі потрібних для здійснення ремонту запасних частин та матеріалів Виконавець замовляє їх за умови оплати відповідно до цього Договору. При цьому, термін виконання ремонтних робіт, за погодженням з Замовником, збільшується на термін поставки запасних частин та матеріалів.
3.6. В разі відмови Замовника від виконання робіт, які є необхідними для безпечного використання автомобіля, Виконавець не несе відповідальності за наслідки його подальшого використання та завдану таким автомобілем Замовнику та третім особам шкоду.
3.7. На вимогу Замовника, при виконанні ремонтних робіт та технічного обслуговування, можуть бути використані запасні частини та матеріали, надані Замовником. Виконавець в такому разі не відповідає за наслідки використання таких запасних частин та матеріалів та завдану шкоду. На надані Замовником запасні частини та матеріали гарантія Виконавця не поширюється.
3.8. Деталі, що були замінені в процесі ремонту автомобіля, за бажанням Замовника повертаються Замовнику в момент отримання автомобіля з ремонту.
3.9. Деталі, замінені в порядку гарантійного обслуговування, а також замінені деталі, що не були отримані Замовником в момент отримання автомобіля з ремонту, утилізуються і подальшому поверненню не підлягають.
3.10. Замовник або уповноважений на отримання автомобіля з ремонту представник Замовника зобов’язаний прийняти виконані Виконавцем роботи з ремонту та технічного обслуговування згідно Замовлення-Наряду та Акту виконаних робіт.
3.11. Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Актах виконаних робіт.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов'язується:
4.1.1. своєчасно оплачувати послуги Виконавця у повному обсязі на умовах попередньої оплати;
4.1.2. своєчасно затверджувати та узгоджувати обсяг, час та дату надання послуг та інші суттєві умови, які потребують узгодження за цим Договором;
4.1.3. представити документи, який засвідчують право Замовника користуватися транспортним засобом та/або належним чином оформлену довіреність, що підтверджує повноваження представника Замовника;
4.1.4. у разі розірвання цього Договору за власною ініціативою, сплатити Виконавцю вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, а також компенсувати вартість матеріалів (запасних частин), замовлених Виконавцем для виконання послуг;
4.1.5. проводити огляд автомобіля після виконання робіт. В разі виявлення недоліків, повідомити про це Виконавця для їх усунення;
4.1.6. прийняти автомобіль та його складові частини після надання послуг потягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця. У разі неотримання автомобіля у визначений термін Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю вартість зберігання автомобіля згідно діючих затверджених тарифів Виконавця;
4.1.7. при передачі автомобіля для надання послуг не залишати у ньому цінні речі, документи та інші предмети. Виконавець не несе відповідальності за збереження таких речей;
4.1.8. прийняти належним чином надані Послуги згідно цього Договору та підписати
відповідні Акти прийому-передачі наданих послуг;
4.1.9. виконувати рекомендації та вказівки Виконавця щодо правил експлуатації автомобілів після проведення заміни в ньому деталей, вузлів чи агрегатів.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. візуально контролювати надання послуг (виконання робіт) за цим Договором за умови дотримання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України. Можливість візуального контролю забезпечується Виконавцем у спосіб, визначений останнім;
4.2.2. надавати Виконавцю власні матеріали (запасні частини) для виконання замовлених послуг;
4.2.3. отримати послуги належної якості та перевіряти якість наданих послуг (виконаних робіт) шляхом підтвердження наявності (відсутності) претензій з цього приводу в Наряд-замовленні;
4.2.4. вимагати повернення невикористаних і замінених під час ремонту та технічного обслуговування матеріалів (запасних частин), наданих ним Виконавцю.
4.3. Виконавець зобов'язаний:
4.3.1. виконувати роботи (надавати) послуги згідно цього Договору відповідно до вимог ДСТУ 2322-93 та заводу виробника на спеціальному приладді та професійно підготовленим персоналом;
4.3.2. забезпечувати збереження транспортного засобу, а також збереження та використання за призначенням прийнятих від Замовника матеріалів (запасних частин);
4.3.3. повертати Замовнику передані ним матеріали (запасні частини) у разі їх невикористання;
4.3.4. безплатно усувати недоліки, виявлені під час приймання виконаних за цим Договором послуг;
4.3.5. підтримувати гарантійні зобов'язання на виконані роботи та надані послуги згідно цього Договору;
4.3.6. після виконання робіт проінформувати представника Замовника про їх закінчення та особливостях, які виникли в процесі їх виконання;
4.3.7. припинити надання послуг у разі, коли Замовник своєчасно не виконав умови цього Договору.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. приймати автомобіль Замовника для роботи в чистому вигляді або включати в рахунок вартість мийки автомобіля;
4.4.2. вимагати від Замовника оплатити вартість фактично виконаних послуг, використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця;
4.4.3. відмовитися від задоволення претензії Замовника в разі недотримання ним правил експлуатації транспортного засобу (його складових);
4.4.4. використовувати для виконання ремонтних робіт матеріали та запчастини Замовника.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість робіт (послуг) по технічному обслуговуванню та ремонту автомобіля Замовника визначаються на підставі затверджених тарифів Виконавця, діючих на момент надання послуг за цим Договором .
5.2. Оплата робіт (послуг) по технічному обслуговуванню та ремонту автомобіля Замовника здійснюється Виконавцем на умовах попередньої оплати та/або розстрочення платежу, впродовж 5 (п’яти) банківських на підставі виставленого Виконавцем рахунку.
5.3. Всі платежі по цьому Договору здійснюється в безготівковій формі та/або шляхом внесення Замовником грошових коштів у касу Виконавця. Грошове зобов’язання Замовника вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.4. У випадку прострочення Замовником оплати вартості робіт (послуг) по технічному обслуговуванню та ремонту автомобіля Замовника, Виконавець має право нарахувати Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від вартості несвоєчасно оплачених послуг, за кожний день прострочення.
5.5. За несвоєчасну оплату Замовником наданих Виконавцем робіт (послуг) згідно вказаного Договору, Виконавець залишає за собою право у подальшому відмовити Замовнику у наданні знижок та перевести Замовника на попередню форму оплати. У такому випадку автомобіль повертається Замовнику лише після повної оплати Замовником повної вартості робіт (послуг) по технічному обслуговуванню та ремонту автомобіля.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору або в зв’язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні та ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
6.3. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов’язковим.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана письмово протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.
7.2. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на сайті Виконавця за адресою: https://texnocar.com.ua і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
8.2. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовника, так і без нього. Чинна редакція цього Договору знаходиться на сайті Виконавця за адресою: http://www._____
8.3. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання послуг та/або на сайті Виконавця.
8.4. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі.
8.5. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому
8.6. Взаємовідносини Сторін, що не передбачені у Договорі, регулюються згідно діючого законодавства України.
8.7. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони надають згоду на обробку та використання у встановленому Порядку персональних даних Сторін: у базах клієнтів, бухгалтерських програмах, податковій звітності та інших цілях з метою дотримання вимог чинного законодавства у здійсненні своєї діяльності, що не суперечить законодавству. Зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних. Сторони погоджуються, що до персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних». Сторони Зобов’язуються при зміні персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення нових персональних даних до бази персональних даних клієнтів. Підписанням Договору Сторони повідомляють та підтверджують про включення персональних даних до власної бази персональних даних клієнтів.
8.8. Замовник надає згоду Виконавцю на використання даних номеру мобільного телефону Замовника будь-яким незабороненим законодавством способом, в тому числі шляхом передачі цих даних третім особам, шляхом надіслання на такий телефонний номер SMS-повідомлень рекламного характеру не частіше одного разу на тиждень тощо. До використання даних не застосовуються обмеження в території, часі та способі використання, і таке використання не підлягає відшкодуванню.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО КАР"
04073, м. Київ, вул. Сирецька, 33-В.
Р/р UA28 305299 00000 26008046700563 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ІПН 390462226563, ЄДРПОУ 39046220
Тел. +380442070250, +380442070264